Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Směsný odpad

Směsný komunální odpad odváží občanům Technické služby města Olomouce. Odvoz popelnic probíhá jednou za čtrnáct dnů (v místech, kde se sváží střídavě s bioodpadem), na sídlištích a v centru města jednou týdně, případně i častěji.

Neodkládejte prosím ke kontejnerům velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Směsný komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (dle § 5 písm. b zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o odpadech"). Obec dle zákona o odpadech zabezpečí sběr, shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Informace o frekvenci svozu sběrných nádob na komunální odpad:

Počet sběrných nádob a frekvence jejich svozu vychází z vyhlášky města Olomouce č. 13/2021

Frekvence svozu se liší podle lokalit města a typu zástavby. Obecně je stanoveno, že v lokalitách zástavby rodinných domů, kde probíhá i svoz bioodpadu, je frekvence svozu směsného odpadu v intervalu 1 x 14 dní. V sídlištní zástavbě a v historickém centru města, kde není dostatečný prostor pro umístění většího počtu sběrných nádob, může být nedostačující objemová kapacita nádob nahrazena zvýšenou frekvencí svozu až na interval 2 x týdně.

Bližší informace o termínech a frekvenci svozu v jednotlivých lokalitách nebo na konkrétních adresách může poskytnout dispečink svozu odpadů Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) – tel.: 585 700 035.

V případě nemoci, dovolené popř. jiných závažných důvodů je možno telefonicky požádat o provedení svozu v náhradním termínu.

Požadavky na změnu v počtu nádob a frekvenci svozu je možno uplatnit i nadále prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce formou:

Výměnu poškozených sběrných nádob zajistí Technické služby města Olomouce, a.s. automaticky.

Povinnosti úklidu na sběrných stanovištích:

1. TSMO, a.s. zajistí úklid stanoviště sběrných nádob v den svozu (v případě stanovišť, kde se sváží 2x týdně, bude úklid proveden u druhého svozu) včetně zametení drobného odpadu na zemi.

2. TSMO, a.s. nebudou zajišťovat úklid stanovišť od velkoobjemového kusového odpadu, popř. nebezpečného odpadu, pro tyto odpady jsou určeny sběrové dvory nebo sběrové soboty, toto je povinnost občanů, majitelů a správce objektů.

Informace k platbě poplatku za komunální odpad:

Informace k platbě poplatku za komunální odpad najdete zde.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc