Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečný odpad patří barvy, oleje, lepidla, další chemikálie a léčiva. Vzhledem k jeho nebezpečným vlastnostem sbíráme nebezpečný odpad ve sběrových dvorech a při sběrových sobotách.

Vlastnosti nebezpečného odpadu mají také baterie, autobaterie, zářivky a použitá elektrozařízení, která mají také vlastní systém zpětného odběru.

Nebezpečný odpad

Mezi složky komunálního odpadu patří i tzv. nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu není prováděn klasickým svozem, jako je to u papíru, skla či plastu, ale právě pro své nebezpečné vlastnosti je sbírán ve sběrných dvorech a nebo při sběrových sobotách.

Co je to nebezpečný odpad?

Podle §4, odst. a) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se nebezpečným odpadem rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v příloze č. 2 prováděcího právního předpisu (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona, např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, žíravost, infekčnost, ekotoxicita.

Mezi nebezpečné odpady řadíme:

 • oleje a tuky (minerální nebo syntetické)
 • rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • odmašťovací přípravky
 • těkavé látky
 • fotochemikálie
 • pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství
 • barvy, laky, mořidla
 • tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren
 • lepidla, pryskyřice
 • léčiva (prášky, masti, tinktury)
 • zdravotnický materiál (znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorků)

Nebezpečné vlastnosti vykazují rovněž vyřazená elektrozařízení podléhající zpětnému odběru:

 • baterie a akumulátory všeho druhu
 • vysloužilé zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • vysloužilé chladničky, mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony)
 • vysloužilá obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje)

Problematika autovraků

Autovraky jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem. Podle tohoto zákona může majitel předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné ke zpracování autovraků, tj. na autovrakoviště, které má souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje k provozování zařízení na sběr, výkup a zpracování autovraků. Provozovatel autovrakoviště je povinen se tímto souhlasem prokázat. Dále je povinen vystavit majiteli doklad o převzetí autovraku a doklad o ekologické likvidaci, na základě kterého bude vozidlo vyřazeno z evidence. V nejbližším okolí města Olomouce jsou např. tato povolená autovrakoviště:

 • Holická 51, Olomouc
 • Olomoucká 6123/34, Horka nad Moravou
 • Nedvězí u Olomouce
 • Bystročice

Bližší informace podá Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo v  seznamu oprávněných osob vydaných Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Pokud občan předá auto k demontáži na náhradní díly osobě, která nemá souhlas Krajského úřadu k této činnosti, jedná se o porušení zákona oběma stranami.

Porušením zákona je také odstavení autovraku na nezabezpečených plochách. Opuštěné vozidlo, ke kterému se majitel nepřihlásí do dvou měsíců je považováno za autovrak. Na území města odstraní takové vozidlo Magistrát města Olomouce na náklady posledního vlastníka uvedeného v registru motorových vozidel.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc